Algemene servicevoorwaarden van Documentenbox voor eindgebruikers

Publicatiedatum: 1 mei 2021
Ingangsdatum: 1 mei 2021

Bedankt dat je Documentenbox gebruikt. Het is onze missie om onze gebruikers baas over hun eigen documenten te maken zonder in te leveren op het gemak van digitaal delen van documenten. We bieden daarvoor een voordelig, veilig en intuïtief platform.  Deze servicevoorwaarden (Voorwaarden) gaan over je gebruik van en toegang tot onze services, clientsoftware en website (Services). Onze privacy voorwaarden leggen uit hoe we omgaan met je gegevens. Door gebruik te maken van onze Services, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en onze privacy-voorwaarden.

Jouw Materiaal en je machtigingen

Als je onze Services gebruikt, geef je ons zaken in handen, met name je digitale zakelijke documenten. Dit is Jouw Materiaal. Jouw Materiaal is van jou. Deze Voorwaarden geven ons geen enkel recht op Jouw Materiaal, behalve de beperkte rechten die het voor ons mogelijk maken onze Services te leveren. Voor bepaalde handelingen, zoals het hosten van Jouw Materiaal, het maken van back-ups van Jouw Materiaal en het delen van Jouw Materiaal als je ons daarom vraagt, hebben we je toestemming nodig. Onze Services leveren je tevens functies zoals het delen, zoeken, voorbeeldweergaven van documenten, optical character recognition (OCR), eenvoudig sorteren en organiseren van documenten. Om deze en andere functies te leveren heeft Documentenbox toegang tot Je Materiaal (niet de inhoud, die is beveiligd en versleuteld, ook voor onze beheerders en medewerkers)  en bewaart dit. Je geeft ons je toestemming om deze handelingen uit te voeren, en die toestemming geldt ook voor de aan Documentenbox gelieerde ondernemingen en vertrouwde derden (sub-verwerkers) waarmee we werken. Wij leggen dezelfde afspraken die we met jou maken aan deze derden op. Jouw Materiaal is bij Documentenbox in veilige handen.

Je verantwoordelijkheden

Jouw gebruik van onze Services moet in overeenstemming zijn met het doel van onze diensten; het opslaan, beheren en delen van digitale zakelijke documenten met derden, voor zover jij daar uitdrukkelijk via het platform toestemming aan gegeven hebt.  Bestanden die niet zakelijk van aard zijn (bijv. vakantie foto’s) horen niet thuis in Documentenbox. Alle documenten die in potentie een zakelijk karakter hebben zoals bijvoorbeeld verzekeringspolissen, foto van ID’s, documentatie van je kinderen, hypotheekaktes, bankzaken, pensioen, enz. horen uiteraard wel in Documentenbox thuis.

We kunnen je gedrag (niet je content, die is beveiligd en versleuteld, ook voor onze beheerders en medewerkers) beoordelen om te kijken of je je houdt aan deze Voorwaarden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content die mensen in de Services plaatsen en delen.

Help ons Je Materiaal te beschermen. Bescherm je wachtwoord voor de Services goed en houd ook je accountgegevens steeds actueel. Deel de aanmeldgegevens voor je account niet met anderen en geef anderen geen toegang tot je account.

Je mag onze Services alleen gebruiken voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van uitvoerbeperkingen en -voorschriften.

Software

Bij sommige van onze Services kun je software (Software) van Documentenbox downloaden die automatisch kan worden bijgewerkt. Mits je je houdt aan deze Voorwaarden, geven wij je een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om de Software te gebruiken, en uitsluitend voor toegang tot de Services. Als een onderdeel van de Software wordt aangeboden onder een opensourcelicentie, stellen we deze licentie aan jou ter beschikking en de eventuele voorwaarden van die licentie die uitdrukkelijk boven deze Voorwaarden prevaleren. Tenzij de nu volgende beperkingen bij wet verboden zijn, ga je ermee akkoord de Services niet te reverse-engineeren of te decompileren, en evenmin dat te proberen of iemand te helpen om dat te doen.

Ons materiaal

Onze Services zijn beschermd door auteursrechten, merkenrecht en andere wetten. Deze Voorwaarden verlenen je geen enkel recht op, eigendom van of aandeel in de Services, de content van anderen bij de Services en de handelsmerken, logo’s en andere merkkenmerken van Documentenbox. We horen graag je feedback, maar bedenk wel dat we je opmerkingen en suggesties kunnen gebruiken zonder je iets verplicht te zijn.

Auteursrechten

We respecteren de intellectuele eigendommen van anderen en vragen je dat ook te doen. We reageren op kennisgevingen van vermeende inbreuk op auteursrechten indien deze in overeenstemming zijn met de wet. We behouden ons het recht voor om content die vermeende inbreuk maakt op auteursrechten te verwijderen of uit te schakelen en accounts van recidivisten te beëindigen.

Zakelijke accounts

Organisaties en instanties kunnen bij documentenbox onze services inkopen om documenten te versturen naar de Documentbox omgeving van hun cliënten of gebruikers. Na versturen blijven de documenten altijd eigendom van de gebruiker of de client – ook indien ze gedeeld zijn met een of meer organisaties of instanties.
Als de organisatie of instantie met de dienstverlening stopt, dan kan de gebruiker van documentenbox gebruik blijven maken mits de gebruiker Documentenbox inzet voor het delen van zijn of haar documenten met andere bij Documentenbox aangesloten organisaties of instanties.
Voor de zakelijke accounts heeft Documentenbox aparte algemene voorwaarden. 

Beëindiging

Je kunt op elk moment het gebruik van onze Services stopzetten. Je hebt ook het recht om door ons vergeten te worden. Hiervoor ben jezelf in staat om jouw account bij Documentenbox te vernietigen inclusief alle documenten.
We behouden ons het recht voor om je toegang tot de Services zonder voorafgaande kennisgeving te schorsen of te beëindigen als:

(a) je in strijd handelt met deze Voorwaarden,

(b) je de Services gebruikt op een manier die een reëel risico zou veroorzaken op schade of verlies voor ons of andere gebruikers, of

(c) je gedurende 12 opeenvolgende maanden onze Services niet hebt gebruikt cq geen documenten hebt gedeeld met, of ontvangen hebt van een of meer van de bij documentenbox aangesloten organisaties, instanties of andere Documentenbox gebruikers.

We stellen je hiervan binnen redelijke termijn van tevoren op de hoogte via het e-mailadres dat bij je account hoort, zodat je gepaste actie kunt ondernemen om de situatie te herstellen en je de gelegenheid krijgt om Jouw Materiaal vanaf onze Services te exporteren. Mocht je na een dergelijke kennisgeving niet de gevraagde stappen ondernemen, dan beëindigen of schorsen we je toegang tot de Services.

We sturen geen kennisgeving vóór beëindiging wanneer:

(a) er sprake is van een wezenlijke inbreuk op deze Voorwaarden,

(b) hierdoor juridische aansprakelijkheid kan ontstaan of dit ons zou bemoeilijken om de Services aan andere gebruikers te leveren, of

(c) dit wettelijk verboden is.

Beëindiging van Services

We kunnen besluiten de Services te beëindigen als reactie op onvoorziene omstandigheden wanneer er sprake is van overmacht voor Documentenbox of om te voldoen aan een wettelijke vereiste. Mochten we dit doen, dan waarschuwen we je op redelijke termijn van tevoren zodat je Jouw Materiaal vanaf onze systemen kunt exporteren.

Services ‘IN DE HUIDIGE STAAT’

We streven ernaar fantastische Services aan te bieden, maar er zijn natuurlijk zaken die we niet kunnen garanderen. Voor zover toegestaan door de wet, geven Documentenbox en de aan Documentenbox gelieerde ondernemingen, leveranciers en distributeurs geen garanties, niet expliciet en niet impliciet, met betrekking tot de services. De services worden geleverd ‘in de huidige staat’. We wijzen ook alle garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmaking van de hand.

Beperking van aansprakelijkheid

We beperken of sluiten geen aansprakelijkheid uit jegens jou indien dit illegaal zou zijn. Dit geldt ook voor aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze misrepresentatie van Documentenbox of de aan Documentenbox gelieerde ondernemingen bij het leveren van de services. In landen waar de volgende typen uitsluitingen niet zijn toegestaan, zijn we jegens jou alleen verantwoordelijk voor de verliezen en schade die redelijkerwijs een voorzienbaar resultaat zijn van het niet in acht nemen van redelijke zorgvuldigheid en vaardigheid door ons of het schenden van onze overeenkomst met jou. Deze paragraaf heeft geen gevolgen voor consumentenrechten die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt door een contract of overeenkomst.

In landen waar uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn toegestaan, zijn Documentenbox, de aan Documentenbox gelieerde ondernemingen en de leveranciers en distributeurs van Documentenbox niet aansprakelijk voor:

I. Enige indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade of schadevergoeding bij wijze van voorbeeld of bij wijze van sanctie, of

Ii. Enig verlies van gebruik, gegevensverlies, verlies van opdrachten of klanten of winstderving, ongeacht het juridische vermoeden van aansprakelijkheid.

Deze uitsluitingen of beperkingen gelden ongeacht of Documentenbox of de aan Documentenbox gelieerde ondernemingen zijn gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade.

Wanneer je de services gebruikt voor commerciële of zakelijke doeleinden of voor doorverkoop, zijn Documentenbox, de aan Documentenbox gelieerde ondernemingen, noch de leveranciers en distributeurs van Documentenbox aansprakelijk jegens jou voor winstderving, verlies van opdrachten of klanten, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen. Documentenbox en de aan Documentenbox gelieerde ondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor het gedrag, noch online noch offline, van een gebruiker van de services.

Geschillen oplossen

Laten we eerst proberen het geschil samen op te lossen. We willen eventuele problemen die we met je hebben, oplossen zonder dat een officiële juridische procedure nodig is. Je gaat ermee akkoord dat je, voordat je een vordering instelt, eerst probeert het geschil informeel op te lossen via info@ documentenbox.nl. Wij zullen proberen het geschil informeel op te lossen door via e-mail contact met je op te nemen. Als een geschil niet binnen 15 dagen na de kennisgeving is opgelost, hebben jij en Documentenbox het recht een formele procedure aan te spannen.

Bevoegde rechtbank voor geschillen. Jij en Documentenbox komen overeen dat alle gerechtelijke procedures met betrekking tot deze Voorwaarden of de Services zullen worden behandeld door een Nederlandse rechter. Als je in een land woont (bijvoorbeeld een lidstaat van de Europese Unie) met wetten die consumenten het recht geven geschillen voor te leggen aan een lokale rechtbank, dan heeft deze paragraaf geen gevolgen voor die voorschriften.

Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden is het Nederlands recht toepassing (inclusief die in de Europese Unie).

Gehele overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen jou en Documentenbox met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden en hebben voorrang op en vervangen alle eerdere of gelijktijdige afspraken of overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden scheppen geen rechten voor derden als begunstigden.

Afstanddoening, scheidbaarheid en overdracht

Als Documentenbox een bepaling niet afdwingt, betekent dat niet dat Documentenbox afstand doet van zijn recht om dat op een later tijdstip wel te doen. Als een bepaling onuitvoerbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht en wordt de onuitvoerbare bepaling vervangen op een manier die zo dicht mogelijk bij onze bedoeling ligt. Je mag geen enkel recht krachtens deze Voorwaarden overdragen, en elke poging daartoe zal nietig zijn. Documentenbox mag zijn rechten overdragen aan Documentenbox gelieerde ondernemingen of dochterbedrijven, aan alle rechtsopvolgers en aan alle met de Services verbonden bedrijven.

Wijzigingen

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien om rekening te houden met het volgende:

(a) wetswijzigingen,

(b) nieuwe voorschriften, of

(c) verbeteringen of vernieuwingen van onze Services.

Indien een wijziging gevolgen heeft voor je gebruik van de Services of je wettelijke rechten als gebruiker van deze Services, brengen we je hiervan vóór de ingangsdatum op de hoogte via een e-mail naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan je account, of via een melding in het product. Deze gewijzigde voorwaarden zullen niet eerder dan 30 dagen na onze kennisgeving aan jou in werking treden.

Mocht je niet akkoord gaan met de wijzigingen die we aanbrengen, dan vragen we je je account te annuleren voordat de wijzigingen van kracht worden. Door verder toegang te zoeken tot of gebruik te maken van de Services nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, stem je ermee in gebonden te zijn aan de herziene Voorwaarden.